آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
اولين آئين نامه سازمان زندان ها
 
در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ( مص¬وب 6/11/1364 ) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده به شرح زير تصويب مي گردد.
•    بخش نخست: امور كلي
    فصل نخست: تعريف‌ها و واژه شناسي
    فصل دوم ـ وظايف سازمان و مسئولان اداره كننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و ساير مراكز وابسته به سازمان
•    بخش دوم ـ مقررات عمومي
    فصل نخست- پذيرش، تشخيص و طبقه‌بندي
    فصل دوم ـ امور داخلي، برنامه‌ريزي روزانه، تغذيه و بهداشت
    فصل سوم ـ اشتغال و حرفه‌آموزي
    فصل چهارم ـ برنامه‌هاي بازپرورانه
    فصل پنجم ـ تخلف‌ها و تنبيه‌هاي درون مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها
•    بخش سوم ـ رابطه محكوم با خارج از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان
    فصل نخست ـ ملاقات
    فصل دوم ـ ارسال مراسله‌هاي پستي
    فصل سوم ـ مرخصي
    فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محكوم
•    بخش چهارم ـ آماده سازي براي خروج از زندان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال
    فصل نخست ـ فعاليت‌هاي مددکاري
    فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومانبخش دوم ـ مقررات عمومي
بخش دوم ـ مقررات عمومي
• فصل نخست- پذيرش، تشخيص و طبقه‌بندي
• فصل دوم ـ امور داخلي، برنامه‌ريزي روزانه، تغذيه و بهداشت
• فصل سوم ـ اشتغال و حرفه‌آموزي
• فصل چهارم ـ برنامه‌هاي بازپرورانه
• فصل پنجم ـ تخلف‌ها و تنبيه‌هاي درون مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها

فصل نخست- پذيرش، تشخيص و طبقه‌بندي

‌ماده47- واحد پذيرش و تشخيص محلي است براي پذيرش، بررسي و شناخت شخصيت محكومان و متهمان كه زير نظر مسئول مربوط انجام وظيفه مي‌نمايد.

ماده 48- پذيرش از هنگامي آغاز مي‌گردد كه متهم يا محكوم به موجب برگ رسمي به امضا و مهر مقام قضايي صادر كننده قرار يا حكم، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت ـ نام ـ نام پدرـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملي ـ كد پستي ـ شغل ـ نوع جرم و اتهام يا محكوميت ـ نوع و ميزان مجازات ـ شماره قرار يا حكم ـ تاريخ شروع بازداشت) وسيله مامور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناسايي رسمي ملصق به عكس خود را ارايه دهد به مراكز حرفه آموزي واشتغال، بازداشتگاه، زندان يا ساير مراكز وابسته تحويل مي‌گردد.
تبصره ـ عدم ذكر نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نيز عدم مهر و امضاي مقام قضايي و قانوني موجب عدم پذيرش فرد خواهد بود مگر در مواردي كه به ولگردي يا بي‌هويتي و امثال آن تصريح گردد كه در اين صورت زندان و مرجع قضايي بايستي به هر نحو ممكن مشخصات دقيق وي را به دست آورده و در سوابق ثبت كند.

تبصره 2 ـ سازمان موظف است فهرست مقام‌هاي صلاحيتدار قانوني را كه بر اساس ساير قوانين موضوعه مجاز به معرفي متهمان يا محكومان به زندان مي‌باشند به اداره‌هاي كل زندان‌ها اعلام نمايد.

ماده49- از هر محكوم به محض ورود در قسمت پذيرش و تشخيص توسط مأموران نيروي انتظامي انگشت‌نگاري و عکاسي بعمل مي‌آيد و پس از تنظيم دو برگ انگشت‌نگاري (يک برگ براي زندان و يک برگ براي ارسال به مراکز اسناد قانوني) براي تعيين پيشينه با ذکر شماره عکس محكوم به انضمام مدارک رسمي نسبت به تحويل زنداني اقدام مي‌گردد و افزون بر شماره کلاسه دفاتر ثبت کل و ثبت قرارها و محکوميت‌ها ذکر شماره عکس نيز