آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      

  ستاد ديه
  اساسنامه ستاد ديه
  انجمن حمايت از زندانيان
  اساسنامه انجمن حمايت از زندانيان
  مركز مراقبت بعد از خروج زندانيان
  بنياد تعاون ، حرفه آموزی و اشتغال زندانیان

 

آمار بازدید

  • تعداد کل بازدید: 794786
  • تعداد بازدید از این صفحه: 475335
  • تعداد بازدید امروز: 51
  • تعداد کاربر آنلاین: 2

 

اساسنامه ستاد ديه
ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند
اساسنامه
ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند
فصل اول – كليات و اهداف
ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه وكمك به زندانيان نيازمند بمنظور كمك به زندانيان نيازمند دربند و خانواده هاي آنان در جهت پرداخت ديه و محكوميتهاي مالي و ضرر و زيان ناشي از جرم ، در سال 1369 پايه ريزي شد و در سال 1378 بطور رسمي فعاليت خود را آغاز نمود .
ماده 1 : نام : ستادمردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در اين اساسنامه به لحاظ اختصار « ستاد » ناميده ميشود.
ماده 2 : اهداف : اهاف ستاد عبارتند از :
جذب كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و نهادها و ارگانهاي داخلي و خارجي ؛ بمنظور كمك به زندانيان نيازمندي كه بواسطه عدم كفايت دارائي ، قادر به پرداخت جزاي نقدي و يا رد عين يا مثل يا قيمت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم نباشد .
ماده 3 : مدت : مدت فعاليت ستاد نامحدود و تابعيت آن ايراني است .
ماده 4 : محل : مركز اصلي ستاد در تهران به نشاني :
خيابان شريعتي ـ بعد از دوراهي قلهك ـ روبروي ايستگاه يخچال ـ كوچه شريف ـ شماره 811 ميباشد كه هيئت مديره عندالاقتضاء ميتواند محل آن را تغيير دهد .
تبصره : تأسيس شعب در استانها با تصويب هيءت امناء خواهد بود.
ماده 5 : سرمايه : دارائي اوليه ستاد مبلغ 000،000،140 ريال ميباشدكه كليه مبلغ آن توسط افراد خير ونيكوكار تأمين گرديده است .
تبصره : ستاد ميتواند ازمحل كمكهاي نقدي و غيرنقدي به سرمايه خود بيفزايد.
ماده 6 : درآمدها و هزينه هاي ستاد بايد طبق اصول حسابداري دقيقاً در دفاتر قانوني ئارد و طبق اصول كلي حسابداري و مقرّرات اساسنامه هزينه شود .
ماده 7 : سال مالي از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه ختم ميشود ، مگر در سال اول تأسيس كه ابتداي سالمالي تاريخ تأسيس است .
تبصره : ترازنامه هر سال مالي بايد تا آخر خرداد ماه تهيه و به هيئت امناء ستاد ارسال شود .
فصل دوم : اركان
ماده 8 : اركان ستاد عبارتند از :
الف ـ هيأت مؤسس .
ب ـ هيأت امناء .
ج ـ هيأت مديره .
د ـ بازرسان .
ماده 9 : هيأت مؤسس متشكلند از :
آقايان : حاج مرتضي بختياري ، مرحوم حاج سعيد اماني ، حاج حبيب اله شفيق ، حاج محمدرضا اعتماديان ، حاج سد علاءالدين ميرمحمد صادقي ، حاج اكبر بادام برجاه و حاج سيد اسداله جولائي .
ماده 10 : اختيارات و مسئوليتهاي هيأت موسس .
الف ـ تصويب اساسنامه ستاد .
ب ـ انتخاب اولين هيأت امناء .
تبصره : هيأت مؤسس بعد از تصويب اساسنامه ستاد و اتتخاب اولين هيأت امناء مسئوليت و اختياري در ستاد نخواهد داشت .
ماده 11 : هيأت امناء : هيأت امناء ستاد مركب از هفت نفر بوده كه توسط هيأت مؤسس انتخاب ميشوند و عاليترين مرجع تصميم گيري در ستاد ميباشد كه بصورت عادي يا فوق العاده تشكيل جلسه ميدهند .
تبصره : فعاليت هيأت امناء افتخاري ميباشد .
ماده 12 : هر يك از اعضاء هيئت امناء بايد در هنگام حيات خود يكنفر را كه داراي صلاحيت ميباشد ؛ براي جانشيني خود معرفي نمايد كه بعد از فوت يا استعفاي وي بعنوان عضو هيئت امناء انجام وظيفه نمايد . عضو مذكور بايد مورد تأييد حداقل دو سوم اعضاء هيئت امناء قرار گيرد و به همين ترتيب هركس كه بعداً به عضويت هيئت امناء برگزيده ميشود ؛ بايد جانشين خود را معرفي نمايد . بطوريكه تكاليف و وظايف محوله در اين اساسنامه بدون وقفه انجام پذير باشد .
ماده 13 : چنانچه هريك از اعضاء هيئت امناء در زمان حيات خويش از تعيين و معرفي جانشين و يا از ادامه همكاري به هرصورت خودداري نمايد ؛ هيئت امناء شخص واجد شرايط و با صلاحيت را از ميان داوطلبان و با رأي موافقت دو سوم اعضاء حاضر در جلسه انتخاب نموده و بعنوان عضو هيئت امناء به جانشيني شخص مذكور خواهد پذيرفت .
ماده 14 : هيئت امناء از ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس و يك نفر را بعنوان نائب رئيس انتخاب خواهد كرد.
ماده 15 : مجمع عمومي عادي ، سالي يكبار با دعوت از سوي رئيس يا نائب رئيس هيئت امناء تشكيل ميشود . براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يك اعضاء و جهت تصويب هر موضوعي نيز رأي موافق اكثريت نصف بعلاوه يك اعضاء حاضر ضرورت دارد .
در صورتيكه در دعوت نخستين اكثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشكيل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت . مجمع عمومي عادي ممكن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيئت مديره يا يك سوم اعضاء هيئت امناء تشكيل گردد .
ماده 16 : وظايف مجمع عمومي عادي :
1- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان اصلي و علي البدل .
2- تعيين خط مشي و سياستهاي كلي ستاد و اتخاذ تصميم در راستاي اهداف آن و ابلاغ به هيئت مديره .
3- استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره ، بازرس يا بازرسان .
4- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره اعم از آئين نامه اجرائي و يا ساير موارد .
5- تعيين عضو جانشين هيئت امناء طبق مندرجات ماده 13 .
6- تصويب ترازنامه و بودجه .
7- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي و دعوتنامه هاي ستاد .
ماده 17 : مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد :
1- بادرخواست هيئت مديره يا بازرس .
2- با درخواست يك سوم از اعضاي هيئت امناء .
تبصره 1 : دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل تا يك هفته قبل از آن به اطلاع اعضاء خواهد رسيد .
تبصره 2 : شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان شرايط مجمع عمومي عادي است .
تبصره 3 : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ماده 18 : وظايف مجمع عمومي فوق العاده :
1- اصلاح اساسنامه و تغييرات بعدي آن .
2- بررسي و تصويب انحلال ستاد .
3- عزل هيئت مديره .
4- عزل بازرسان .
ماده 19 : هيئت مديره : ستاد داراي هيئت مديره اي مركب از 5 تا 7 نفر عضو اصلي ، 2 نفر عضو علي البدل خواهد بود كه از بين هيئت امناء و يا خارج از آن توسط هيئت امناء انتخاب مي شوند .
تبصره 1 : جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .
تبصره 2 : شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هريك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غائب بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غائب خواهد بود .
ماده 20 : در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط هريك از اعضاي هيئت مديره عضو علي البدل براي مدت باقيمانده بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .
ماده 21 : هيئت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل خواهد داد ؛ بنا به ضرورت يا دعوت كتبي يا تلفني رئيس ، نائب رئيس و يا مديرعامل ، تشكيل جلسه فوق العاده خواهد بود . فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز خواهد بود .
ماده 22 : اعضاء هيئت مديره حداكثر تا يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يكنفر رئيس و يكنفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود كه حدود اختيارات آنها را آئيننامه مشخص مي نمايد .
ماده 23 : هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد هر يك از اعضاء براي دوره هاي بعدي بلامانع ميباشد . هيئت مديره موظف است : حداكثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي بمنظور انتخاب هيئت مديره جديد دعوت نمايد .
ماده 24 : وظايف و اختيارات هيئت مديره :
هيئت مديره نماينده قانوني ستاد بوده و وظايف و اختيارات آن بشرح زير ميب اشد :
1- تعيين رئيس و نائب رئيس هيئت مديره از بين اعضاء هيئت مديره .
2- تعيين مديرعامل از ميان اعضاء هيئت مديره و يا خارج از آن و تعيين حدود اختيارات و مسئوليت و وظايف او .
3- هيئت مديره ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد .
4- استخدام ، عزل ، نصب و اخراج كاركنان .
5- اجراي تصميمات مجمع عمومي هيئت امناء .
6- حفظ اموال و تنظيم فهرست دارائي .
7- اقامه دعاوي مدني ، جزائي و جوابگويي به دعاوي مدني و جزائي اعم از اينكه ستاد مدعي باشد يا مدعي عليه در تمام مراحل با اختيارات اصالتاً و وكالتاً .
8- تعيين وكيل و عزل آن .
9- قطع و فصل دعاوي از طريق سازش و درصورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقيقي و حقوقي با حق توكيل .
10- اهداء و قبول كليه هدايا و كمكهاي مادي و غيرمادي .
11- تنظيم آئين نامه هاي لازم درخصوص امور اداري ، مالي ، استخدامي و نيز نحوه استفاده از درآمدهاي ستاد و اختصاص بودجه به هريك از هدفهاي آن و ارائه به هيئت امناء جهت رسيدگي و تصويب .
12- تهيه و تنظيم ترازنامه و گزارشات ساليانه هيئت مديره و هيئت امناء جهت رسيدگي و تصويب .
13- رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيئت مديره ؛ موظف است كه مجمع عمومي هيئت امناء را در مواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوي آنها مي باشد دعوت نمايد .
ماده 25 : بجز مواردي كه هيئت امناء استثنا كرده باشد ، هيئت مديره ميتواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال يغرمنقور كه مستلزم تصويب مجمع عمومي ميباشد بنام ستاد انجام دهد .
ماده 26 : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر شامل : رئيس هيئت مديره ، نائب رئيس ، مديرعامل يا خزانه دار و با مهر ستاد معتبر ميباشد .
تبصره : اوراق و مكاتبات عادي با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره معتبر خواهد بود .
ماده 27 : مصوبات و صورتجلسات هيئت امناء و هيئت مديره در دفاتر مخصوصي به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسدي .
ماده 28 : ستاد داراي مهر و علامت (آرم ) مخصوصي خواهد بود كه متن آن با تصويب هيئت امناء تهيه خواهد شد .
ماده 29 : مديرعامل : مديرعامل براي مدت 2 سال از ميان هيئت مديره و يا خارج از آن با تأييد هيئت امناء انتخاب ميگردد .
تبصره : حق الزحمه مديرعامل توسط هيئت مديره تعيين ميشود .
ماده 30 : مديرعامل در طول مدت مسئوليت از طرف اكثريت هيئت مديره با نصف بعلاوه يك آراء و با تأييد هيئت امناء قابل عزل و تغيير بوده و انتخاب مجدد وي در پايان مدت بلامانع است .
ماده 31 : مديرعامل داراي وظايف و اختيارات ذيل است :
1- اجراي تصميمات هيئت مديره در انجام امور ستاد .
2- انجام امور اداري ، اجرائي و مالي ستاد .
3- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ستاد از طريق واحدهاي اجرائي آن .
4- تنظيم بيلان عملكرد و گزارش ساليانه جهت ارائه به هيئت مديره .
5- تنظيم بودجه ستاد جهت ارائه به هيئت مديره .
6- تهيه گزارش ماهانه و ارائه به هيئت مديره .
فصل سوم : بازرسان
ماده 32 : هيئت امناء ستاد در هر سال يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل به مدت يكسال انتخاب ميكند .
تبصره : انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .
ماده 33 : وظايف بازرسان بشرح زير است :
1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
2- مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي .
3- گزارش هرگونه تحلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي .
ماده 34 : كليه اسناد و مدارك ستاد اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله هيئت مديره و يا مديرعامل ستاد بايد جهت بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد .
فصل چهارم : انحلال :
ماده 35 : درصورت انحلال ستاد مجمع عمومي فوق العاده ، هيئت تصفيه اي انتخاب و اين هيئت موظف خواهد بود پس از اداء ديون و وصول مطالفات باقيمانده ، كليه دارائيها اعم از منقول و غيرمنقول را طبق نظر رياست محترم قوه قضائيه به محل خيريه مشابه ديگر كه صلاح بدانند انتقال دهند .
ماده 36 : اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل ، 36 ماده و 13 تبصره در نشست مورخ 27/7/78 هيئت مؤسس به تصويب رسيد .