آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
آئين نامه مركز مراقبت
آماده سازي براي خروج از زندان، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال
آماده سازي براي خروج از زندان، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال

• فصل نخست ـ فعاليت‌هاي مددكاري
• فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومان

فصل نخست ـ فعاليت‌هاي مددكاري
• ماده ٢٣٧: براي تسهيل بازگشت محكومان به زندگي عادي بايد در حفظ روابط و علايق خانوادگي آنان اهتمام لازم به عمل آيد به همين منظور مددكاران اجتماعي در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها مؤظفند به طور منظم با محكوم در تماس بوده، با جلب اعتماد وي در رفع مشكلات و تأمين احتياجات مادي و معنوي او و خانواده‌اش بوسيله دواير مربوط و در نتيجته در ايجاد روابط حسنه با خانواده و تحكيم مباني آن موثر و مفيد واقع شوند. تماس ساير مأموران زندان با خانواده محكوم ممنوع و موجب تعقيب انتظامي يا اداري است.
o تبصره ـ ارتباط با خانواده محكوم توسط مددكار الزاماً با هماهنگي و اطلاع رييس زندان خواهد بود.
• ماده ٢٦٨: از جمله وظائف زندان آماده نمودن محكومان براي بازگشت به محيط خارج از موسسه يا زندان مي‌باشد. انجام اين وظيفه به عهده دايره مددكاري و به موجب آيين‌نامه اجرايي مددكاران اجتماعي است.
• ماده ٢٣٩: اجراي احكام زندان مؤظف است آخر هر هفته اسامي محكومان را كه دو ماه به پايان محكوميت آنان باقي مانده است تهيه و به قسمت رسيدگي و مددكاري تسليم نمايد و اداره مراقبت بعد از خروج يا همكاري با كمك انجمن حمايت از زندانيان، انجمن‌هاي خيريه و اداره‌هاي مربوط به مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به محكوماني كه مأوي و شغلي ندارند دست‌كم تا سه ماه پس از آزادي از زندان حمايت مادي و معنوي بعمل مي‌آورند.
• ماده ٢٤٠: در مورد محكومان بي‌بضاعت كه‌پس از آزادي از زندان مي‌خواهند به موطن خود مراجعت نمايند بايستي رييس زندان پيش‌بيني‌هاي لازم را بعمل آورده موجبات اعزام آنان را به مقصد مورد نظر فراهم سازد هزينه سفر آنها بوسيله زندان يا انجمن حمايت از زندانيان تأمين و پرداخت خواهد شد.
• ماده ٢٤١: محكومان بيمار و بي‌بضاعتي كه در حال بيماري آزاد مي‌شوند مي‌بايستي بوسيله انجمنهاي حمايت از زندانيان تا حصول بهبودي و توانايي انجام كار مورد حمايت قرار گيرند و چنانچه از كارافتاده يا معلول باشند با توجه به امكانات انجمن و بر اساس مقررات از آنها حمايت شود.
• ماده ٢٤٢: مسئولان و كاركنان واحد بازپروري به طور مستمر با محكومان در تماس بوده ضمن تعليم مباني‌عقيدتي اسلام و تبليغ و راهنمايي صحيح نسبت به تهذيب و تزكيه نفس و تحكيم مباني اخلاقي و الفت آنان به اخلاق اسلامي و علاقه آنان به زندگي سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حل مشكلات روحي، تسكين دروني و ايجاد اميد به اصلاح و زندگي صحيح در آنان به منظور بازگشت به جامعه و ادامه زندگي سالم اجتماعي تلاش نمايند اجراي برنامه‌هاي نماز و عبادات بر عهده كاركنان يا نمايندگان اين واحد است.

فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومان
• ماده ٢٤٣: اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته قبل از پايان مدت محكوميت محكومان به پرونده آنان به دقت رسيدگي نموده و برگ آزادي صادر و به رييس زندان اعلام و تسليم نمايد. رييس زندان يا جانشين او نيز وظيفه دارد پرونده محكوماني را كه به حكم مراجع قضايي يا در انقضاي مدت محكوميت بايد از زندان آزاد شوند بررسي نموده و بدون وقفه و تأخير نسبت به آزادي آنان بر اساس سابقه و دستور رسيده اقدام نمايد.
o تبصره ـ زمان آزادي محكوم بايد بوسيله رييس زندان بطور كتبي به قاضي صادر كننده حكم اعلام گردد.
• ماده ٢٤٤: اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از آزادي محكوماني كه بايد پس از آزادي به خارج از كشور طرد شوند و يا براي تبعيد به شهرستان منتقل شوند و يا تحويل مراكزي همچون بهزيستي گردند، مرابت را به مرجع قضايي مربوط اعلام داشته رونوشت نامه را نيز به قاضي ناظر منعكس نمايد.
• ماده ٢٤٥: محكوم به هنگام آزادي مكلف است البسه و لوازم دولتي را كه همراه خود دارد عيناً مسترد نموده و با تسليم رسيد مربوط به وجوه نقدي و اسناد و اشياء قيمتي، لباس ها، لوازم شخصي و دفترچه‌هاي بانكي خود اين اسناد و دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دريافت نمايد چنانچه محكوم هنگام خروج لباس هاي كافي نداشته و فاقد بضاعت باشد رييس زندان به وسيله انجمن حمايت از زندانيان مؤظف به تهيه آنان مي‌باشد.
• ماده ٢٤٦: محكوم مكلف است هنگام آزادي از زندان نشاني كامل اقامتگاه و محل سكونت و شماره تلفن خود را تعيين نموده به دفتر زندان تسليم نمايد.
• ماده ٢٤٧: اين آيين نامه مشتمل بر (247) ماده و (108) تبصره دراجراي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها، به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 1364 در تاريخ 20/9/1384 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و ازتاريخ ياد شده لازم‌الاجراء است. همچنين كليه آيين نامه هاي مغاير با اين آييت نامه از جمله آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 26/4/80 و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌گردد